Kutatásvezetők

Mohács 1526-2026 – Rekonstrukció és emlékezet has 2 registered members
Kép
Alapadatok
Prof. Dr. Fodor Pál
Prof. Dr. Fodor Pál

Intézet: MTA BTK Történettudományi Intézet

Beosztás: főigazgató (kutatásvezető)

Prof. Dr. Pap Norbert
Prof. Dr. Pap Norbert

Intézet: PTE TTK Földrajzi Intézet

Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár (kutatásvezető)

Kutatók

Mohács 1526-2026 – Rekonstrukció és emlékezet has 17 registered members
Kép
Alapadatok
Dr. B. Szabó János, PhD
Dr. B. Szabó János, PhD

Intézet: Budapesti Történeti Múzeum

Beosztás: tudományos munkatárs

 

Kutatási téma: a mohácsi csata hadtörténete – a kor európai hadtörténetébe ágyazva

Békéssy Lili
Békéssy Lili

Intézet: MTA BTK Zenetudományi Intézet

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

 

Kutatási téma: A mohácsi csatára vonatkozó 19. századi magyar zeneművek keletkezésének körülményeinek, a megemlékezés módjainak a vizsgálata. Azon okok feltárása, hogy miért is oly csekély azon zeneművek száma, amelyek a mohácsi vészre reflektálnak. A zenei közköltészetben, illetve a műzenében is található egy-két példa, melyeknek a nemzetépítő mozgalom és a kulturális emlékezet kontextusában való elhelyezése hozhat releváns eredményeket. A korabeli sajtó áttekintésével, a zeneművek elemző vizsgálatával és a korabeli magyarországi zenetörténetében megjelenő irányzatokkal és intézményekkel összefüggésben további, vizsgálatra érdemes mellékszál a 19. századi zeneművekben, különösen a magyar operákban és népszínművekben a török nép ábrázolásának mikéntje.

Dr. C. Tóth Norbert, DSc
Dr. C. Tóth Norbert, DSc

Intézet: MTA-Hadtörténeti Intézet és Múzeum-Szegedi Tudományegyetem-Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

Beosztás: tudományos főmunkatárs

 

Kutatási téma: A Jagelló-kori pénzügyek.

Gusztin Rudolf
Gusztin Rudolf

Intézet: MTA BTK Zenetudományi Intézet

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Kutatási téma: A 19–20. századi magyar dalármozgalom. A dalármozgalom mohácsi, illetve török vonatkozásai.

Dr. habil. Gyenizse Péter, PhD
Dr. habil. Gyenizse Péter, PhD

Intézet: PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék

Beosztás: tanszékvezető egyetemi docens

 

Kutatási téma: A mohácsi-sík tájrekonstrukciós vizsgálataiban való résztvéte, különös tekintettel a domborzati, vízrajzi és tájhasználati formák vizsgálatára, továbbá a terület geoinformatikai vizsgálata és a tervezett Mohács Atlasz előkészítése. 

 

Dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea, PhD
Dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea, PhD

Intézet: Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács

Beosztás: Etnográfus, történész-muzeológus

 

Kutatási téma: A mohácsi csata helye és szerepe a mohácsi identitás kialakulásában. A mohácsi emberek identitásának fő szervező elemei a város soknemzetiségű, multikulturális közege, a busójárás néphagyománya, és a mohácsi csatára történő emlékezés.

Prof. Dr. Kéri Katalin, DSc
Prof. Dr. Kéri Katalin, DSc

Intézet: PTE BTK Neveléstudományi Intézet, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Beosztás: Intézetvezető, Doktori Iskola vezető, egyetemi tanár

 

Kutatási téma: A kutatás során a neveléstörténet, azon belül főként az oktatás- és iskolatörténet, valamint a tankönyvtörténet keretei között forrásfeltárást és –elemzés. A kutatás – a mohácsi csata 500. évfordulója apropóján – kísérletet tesz a tankönyvek, kiemelten pedig a történelemtankönyvek lapjain keresztül tükröződő „Mohács-kép”, illetve a mohácsi csatavesztést övező tankönyvi reprezentáció feltárására a dualizmus korában és a két világháború közötti időszakban. A vizsgálat fókuszába emeli az (állami) középiskolák számára készített tankönyveket, továbbá lehetőség szerint egyéb oktatási segédanyagok (például segédkönyvek) elemzését is megvalósítja.

Dr. Kitanics Máté, PhD
Dr. Kitanics Máté, PhD

Intézet: MTA BTK Történettudományi Intézet

Beosztás: tudományos munkatárs

 

Kutatási téma: történeti földrajzi elemzés, tájrekonstrukciós vizsgálatok

Dr. Kovács Gábor, PhD
Dr. Kovács Gábor, PhD

Intézet: MTA BTK Filozófiai Intézet

Beosztás: tudományos főmunkatárs

 

Kutatási terület: A Mohács-toposz a két világháború közötti magyar politikai eszmetörténetben. Annak a vizsgálata, hogy a tárgyalt korszakban miként válik Mohács a kortárs politikai gondolkodás olyan hívószavává, amely – a Mohács-Trianon párhuzam fényében, a két világháború közötti évtizedek nemzetkarakterológiai gondolkodása által meghatározott mintákat felhasználva – alkalmat szolgáltat bizonyos politikaelméleti koncepciók kifejtésére. A korszak sajátossága, hogy ez a diskurzus nem a szűken vett politikai gondolkodáson vagy politikai filozófián belül, hanem a közgondolkodást döntő mértékben befolyásoló nemzetkarakterológiai narratíva által meghatározott fogalmi keretben zajlik. A szerzők között egyaránt találunk történészeket, irodalmárokat és filozófusokat: e tekintetben mindenekelőtt Szekfű Gyulát, Németh László, Szabó Dezsőt, Prohászka Lajost, Joó Tibort kell megemlíteni. A szó szoros értelmében vett politikai gondolkodóként csak az a Bibó István lépett fel, aki nézeteit a második világháború éveiben kezdte kifejteni, s aki – a Wolfgang Schivelbusch által használt terminust kölcsönvéve – a vereség kultúrája által meghatározott nemzetkarakterológiai diskurzus kritikusaként lépett föl.

Dr. Mester Béla, PhD
Dr. Mester Béla, PhD

Intézet: MTA BTK Filozófiai Intézet

Beosztás: tudományos főmunkatárs

 

Kutatási téma: Mohács szerepe a magyar politikai eszmetörténetben. Mohács helye a modern magyar kulturális nemzet megalkotásában. Mohács toposzának szerepe a reformkor és a későbbi évtizedek néhány jellemző történeti összefoglalásában. A vizsgálat középponti kérdése, hogy Mohács, illetve a Mohács-toposz tágabb kontextusa hogyan jelenik meg a magyar politikai közösségről való elméleti gondolkodásban, mint a kulturális emlékezet része, mint assmanni értelemben vett emléknyom.

Ozsvárt Viktória
Ozsvárt Viktória

Intézet: MTA BTK Zenetudományi Intézet

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

 

Kutatási téma: Mohács megjelenési formái a 20. századi magyar zenetörténetben, illetve a történelmi szimbólumok a zeneszerzésben tetten érhető hatásai. Az egyes művek keletkezési körülményeinek és bemutatójuk sajtóvisszhangjának segítségével a történeti és kultúrpolitikai összefüggések, kölcsönhatások bemutatása, a zeneszeréstechnikai megoldások elemzése révén a zenetörténeti asszociációk és ezek jelentéstartalmának vizsgálata. A Mohácsra vonatkozó kompozíciók elemzése mellett, a környező időszak kiemelkedő történelmi személyiségeivel, így például Dózsa György és Zrínyi Miklós alakjával foglalkozó zeneművek részletes vizsgálata, történeti kontextusba helyezése.

Dr. Papp Júlia, PhD
Dr. Papp Júlia, PhD

Intézet: MTA BTK Művészettörténeti Intézet

Beosztás: tudományos munkatárs

 

Kutatási téma: Az 1526. évi mohácsi csata 16–19. századi képzőművészeti recepciójának bemutatása, kiemelt figyelmet szentelve azoknak a mohácsi csata emlékére készült, vagy azt ábrázoló műalkotásoknak, melyekkel eddig a hazai szakirodalom nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozott. A vizsgálat célja a különböző időszakokban készült, eltérő műfajú alkotások elemzésével, készülésük szellemi hátterének bemutatásával rávilágítani a mohácsi csata súlyának, következményeinek megítélésében bekövetkezett változásokra, míg a II. Lajos halálát ábrázoló, eltérő ikonográfiai típusú műalkotások a király szerepének és karakterének változó megítélését jelzik. A társadalmi nemekkel foglalkozó legújabb külföldi és hazai kutatások szempontjainak felhasználásával a mohácsi csata eseményeihez kapcsolódó nőalakok (Dobozi Mihályné, Perényiné Kanizsai Dorottya) 19. századi képzőművészeti megjelenítésének vizsgálata az ún. elit és a populáris kultúrában egyaránt.

Polgár Balázs
Polgár Balázs

Intézet: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Beosztás: gyűjteményvezető régész

 

Kutatási téma: Az első (1526) és a második "mohácsi csata" (1687) interdiszciplináris régészeti kutatása.

Szalai Gábor, MSc
Szalai Gábor, MSc

Intézet: MTA BTK Történettudományi Intézet

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Dr. Szilágyi Emőke Rita, PhD
Dr. Szilágyi Emőke Rita, PhD

Intézet: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Beosztás: tudományos munkatárs

 

Kutatási téma: Mohács emlékezete a magyarországi humanisták levelezésében a Mohácsot követő első évtized anyagát áttekintve. Legfőbb források: Oláh Miklós, Brodarics István és Thurzó Elek levelezései.

Prof. Dr. Tóth Ferenc, DSc
Prof. Dr. Tóth Ferenc, DSc

Intézet: MTA BTK Történettudományi Intézet

Beosztás: tudományos tanácsadó

 

Kutatási téma: Az ún. "második mohácsi csata" (nagyharsányi v. harsány-hegyi csata, 1687. augusztus 12.) és a mohácsi csata a történelmi emlékezetben. Ezen belül forráskutatás a csata különféle leírásaival kapcsolatban, elsősorban a csata jelentősebb résztvevőinek leírásait, naplóit, leveleit elemezve, a krónikások, emlékírók, történetírók, tudósítók szövegeivel összehasonlítva. A kutatások másik fontos részét képezi a csata, illetve csaták művészi ábrázolásainak minél teljesebb feltárása és az eseményhez kapcsolódó európai (magyar, osztrák, francia stb.) emlékhelyek azonosítása.

Dr. Tóth Gergely,  PhD (Tóth Gergely István)
Dr. Tóth Gergely, PhD (Tóth Gergely István)

Intézet: MTA BTK Történettudományi Intézet

Beosztás: tudományos munkatárs

 

Kutatási téma: Az 1526. évi szultáni hadjárat és a mohácsi csata kora újkori recepciója. Elsősorban a korabeli történetírást és főként a magyarországi szerzőket vizsgálva, de tekintettel a kortárs külföldi szerzők munkáira is (Cuspinianus, Iovius, Ursinus Velius, Dubravius, Lazius), mivel azok jelentősen befolyásolták az esemény honi emlékezetét is. Cél annak végigkövetése, hogy miként alakult az esemény recepciója a csata másnapjától egészen a 19. század elejéig; miként változtak, bővültek, torzultak a hadjárattal és az ütközettel kapcsolatos információk; milyen narratívák, magyarázatok születtek a tragédiára az egyes szerzők tollán, s hogy e magyarázatok mire vezethetők vissza